REGULAMIN

§ 1         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.           Przepisy niniejszego regulaminu określają warunki i zasady korzystania przez Klientów oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sklep.soft99.eu, którego właścicielem jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie.

2.           Adres korespondencyjny (do kontaktu): Nowy Samochód S.A., ul. Wroniecka 3/2/1a, 61-763, Poznań

3.           E-mail: info@soft99.eu lub sklep@soft99.eu

4.           Tel. +691 344 348

§ 2         DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

1)     

 

Sprzedawca

Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506610, NIP 5213670388, REGON 147203781, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 0/100), wpłacony w całości

2)     

 

Soft99.eu

sklep internetowy przeznaczony dla profesjonalistów i hobbystów z branży auto detailingowej, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.Soft99.eu; zakupy Produktów na Soft99.eu mogą być dokonywane przez Klientów z aktywnym Kontem Klienta oraz poprzez konto gościa.

3)     

 

Klient

pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Soft99.eu posiadająca stosowne wykształcenie kierunkowe, w tym w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów estetycznych bądź podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży estetycznej.

4)     

 

Konto Klienta

zweryfikowane przez Sprzedawcę konto Klienta utworzone w sklepie Soft99.eu przy użyciu danych (w tym danych osobowych) Klienta umożliwiające zakupy Produktów oraz pozostałych funkcjonalności sklepu

5)     

 

Konsument

Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6)     

 

Strona

Sprzedawca jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.

7)     

 

Umowa

umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. (f) poniżej. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta. Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134, ze zm.).

8)     

 

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

9)     

 

RODO

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10)   

 

Regulamin

niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu Soft99.eu, w tym zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem Soft99.eu, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Soft99.eu, tj. usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki Newslettera; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

11)   

 

Produkty

towary oferowane przez Sprzedawcę na Soft99.eu

12)   

 

Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta

oznacza osobę fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 3         KONTO KLIENTA

1.               W celu utworzenia Konta Klienta Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając niezbędne dane oraz informacje o koncie. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści, w tym również jego pobrania.

2.               Klient ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie Soft99.eu bez tworzenie Konta Klienta (tzw. „zamówienie jako gość”).

3.               Klient w celu utworzenia Konta Klienta oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaznaczając stosowne https://sklep.soft99.eu/pl/content/9-regulations klikając w zakładkę „Regulamin” na stronie www.Soft99.eu, sporządzić jego wydruk, a także otrzymać Regulamin drogą elektroniczną na każde jego żądanie skierowane do Sprzedawcy, bez dodatkowych opłat.

4.               W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. W takim przypadku Sprzedawca dopełnia obowiązku informacyjnego odnośnie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta.

5.               Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne i opcjonalne oraz nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@soft99.eu

6.               Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia w ten link, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian/uzupełnienia jego danych.

7.               Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy o utworzenie Konta Klienta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Postanowienia rozdziału 8 stosuje się odpowiednio.

8.               Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

9.               Klient, który utworzył Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z takim oświadczeniem.

10.            Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia formularza rejestracyjnego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania kompletnych i prawdziwych danych.

11.            Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

§ 4         ZAKUP PRODUKTÓW

1.           Klient może dokonać zakupów Produktów na stronie Soft99.eu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę:

a)           po zalogowaniu się do Konta Klienta bądźS

b)           bez zakładania Konta Klienta, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.           Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało każdorazowo nazwy i cechy zamówionych Produktów, dane Klienta (w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – nazwę takiego podmiotu), a także adres, numer telefonu, formę płatności, sposób dostawy a także (jeśli ma to zastosowanie) dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

3.           W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta Klienta – wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.

4.           Procedura dokonywania zamówień jest następująca:

a)           Klient wybiera Produkt, który zamierza nabyć i kilka przycisk „do koszyka”,

b)           Klient dodaje następne Produkty klikając przycisk „kontynuuj zakupy”,

c)           po dodaniu Produktów do koszyka, Klient przechodzi do finalizacji zamówienia klikając przycisk „Zrealizuj zamówienie",

d)           Jeśli Klient nie posiada Konta Klienta zostanie przekierowany do strony, gdzie będzie mógł zdecydować o jego utworzeniu bądź realizacji zamówienia bez tworzenia Konta Klienta,

e)           Jeśli Klient posiada Konto Klienta może się zalogować podając dane do logowania

f)            Klient podaje dane adresowe do wysyłki oraz (opcjonalnie) dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski,

g)           Kolejni Klient wybiera sposób dostawy

h)           po weryfikacji przez Klienta wprowadzonych przez niego danych, akceptacji treści Regulaminu, w sekcji „podsumowanie” Klient dokonuje zakupu klikając „potwierdzam zakup”,

i)            kolejno system generuje automatyczną wiadomość stanowiącą potwierdzenie złożenia zamówienia, przy czym potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest również elektronicznie na podany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres e-mail.

5.           Klient podając dane niezbędne do realizacji zamówienia winien dochować należytej staranności, w tym w szczególności podać kompletne i prawdziwe dane w celu umożliwienia Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.

6.           W przypadku Klientów nieposiadających Konta Klienta (dokonujących tzw. „zamówienie jako gość”), w trakcie procedury zamówienia taki Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. W takim przypadku Sprzedawca dopełnia obowiązku informacyjnego odnośnie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta.

7.           Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne i opcjonalne oraz nie warunkuje możliwości dokonania zakupów. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@soft99.eu

8.           Ceny wskazane przy Produktach są cenami brutto i zawierają podatek VAT obowiązujący na terenie Polski. W przypadku Klientów spoza Polski mających swoją siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w przypadku Klientów mających swoją siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, sprzedaż następuje co do zasady po cenach netto tj. bez uwzględnienia podatku VAT chyba że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

9.           Zamówienie oczekuje na płatność przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Anulowanie zamówienia nie pozbawia Klienta możliwości dokonania ponownych zakupów na Soft99.eu

10.         Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia.

11.         Termin realizacji zamówienia Produktów wynosi do 5 roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dany Produkt nie jest dostępny w magazynie. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

12.         W przypadku, gdy Klient nie odbierze Produktu od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Produktu do Sprzedawcy), Sprzedawca po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego 7-dniowego terminu do jego odbioru Produktu, może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie Klientowi nie później niż w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenia woli Sprzedawcy o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa uważana będzie za niezawartą.

13.         W sytuacji określonej w pkt. 12 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko, co otrzymał od niego na mocy Umowy.

14.         Zamówienia na Produkty mogą być składane przez Klientów również telefonicznie pod numerem telefonu: 691 344 348, w godzinach 10-16 bądź mailowo pod adresem info@soft99.eu.

15.         Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 5         METODY PŁATNOŚCI

1.           Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty z tytułu Dostawy.

2.           Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy (jeśli występują).

3.           W trakcie składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych formach płatności:

a)    przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy podany w załączniku do wiadomości potwierdzającej realizację zamówienia,

b)    kartą płatniczą (Visa, MasterCard, Maesttro)

c)    za pośrednictwem PayU (operatora płatności internetowych),

d)    za pośrednictwem PayPal

e)    za pobraniem (zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika przy odbiorze przesyłki bądź gotówką przy odbiorze osobistym).

4.           W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zawarcia Umowy).

5.           Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

6.           Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.

7.           Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, tj. przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta.

§ 6         DOSTAWA

1.           Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca zawarła umowę.

2.           Klient na możliwość odbioru zamówionych Produktów osobiście w wybranym punkcie sprzedaży. Lista Punktów Sprzedaży wraz z godzinami ich funkcjonowania:

·        Myjnia w Kupcu Poznańskim, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 10-20 (od poniedziałku do piątku)

·        Concept Store Soft99, ul. Wilcza 3, 00-544 Warszawa, 9:30-16:30 (od poniedziałku do czwartku) oraz od 8-16 (piątek)

3.           O wysłaniu zamówionych Produktów a w przypadku odbioru osobistego o gotowości Produktów do odbioru, Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej.

4.           Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

5.           W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, Sprzedawca zaleca w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

6.           Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Sprzedawca zaleca jeszcze w obecności Przewoźnika sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

7.           W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, Sprzedawca zaleca spisać protokół szkody w obecności Przewoźnika (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy przykładowo mailem na adres sklep@soft99.eu, bądź pisemnie na adres Nowy Samochód S.A., ul. Wroniecka 3/2/1a, Poznań.

8.           Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów na podstawie obowiązujących przepisów.

9.           Szczegółowe warunki Dostawy Produktu przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.

§ 7         KOSZTY DOSTAWY

1.           Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.

2.  Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest w zakładce „Zasady dostawy produktów” (https://sklep.soft99.eu/pl/content/12-delivery-and-returns) oraz dodatkowo widoczna jest podczas finalizacji zamówienia.

3.           Opłata za Dostawę Produktów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi i rozmiarów zamawianych Produktów. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.

§ 8         REKLAMACJE

1.           Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.           Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkt, jej warunki są udostępniane przy Produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

3.           Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: reklamacje@soft99.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio do Producentów/dystrybutorów Produktu wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.

4.           W przypadku stwierdzenia wady Produktu Konsument może:

a)           żądać obniżenia ceny albo

b)           odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5.           Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.           Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.           Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.           O stwierdzonej wadzie Konsument powinien zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

9.           W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta zawierało następujące informacje:

a)               Informację czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu rękojmi (sprzedawca) czy gwarancji (producent),

b)               imię i nazwisko bądź nazwę Konsumenta;

c)               nazwę Produktu;

d)               datę nabycia Produktu;

e)               numer Zamówienia;

f)                szczegółowy opis wady Produktu;

g)               chwilę powstania wady Produktu,

przy czym wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10.         Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt do biura Sprzedawcy na adres korespondencyjny wskazany w § 1 .

11.         Sprzedawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, z zastrzeżeniem reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi, na którą Sprzedawca odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym 14 dniowym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

12.         Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji określony jest w treści dokumentu gwarancji oraz nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

13.         Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

14.         Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenia reklamacyjne Klienta będącego przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta– z tytułu rękojmi za wady – zostają wyłączone

§ 9         WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SOFT99.EU

1.           Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu Soft99.eu:

a)           aktywne połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

b)           przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego, w tym przykładowo telefonu komórkowego, tabletu) plików hipertekstowych (HTML)

c)           posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.           Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z serwisu Soft99.eu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i dlatego też rekomenduje wszystkim Klientom podjęcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania, w tym instalację programu antywirusowego oraz stałą jego aktualizację do najnowszej wersji.

3.           Sprzedawca informuje, że zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym w toku korzystania z serwisu Soft99.

§ 10       ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA / PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

1.           Klient będący jednocześnie Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania jemu Produktu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt był dostarczany partiami lub w częściach, od dnia w którym wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i przez niego wskazana weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.           Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć w dowolnej formie, w tym przykładowo przesłać Sprzedawcy drogą mailową na adres: info@soft99.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w rozdziale 1 pkt 1 powyżej. Klient może w tym celu skorzystać z formularza dostępnego https://sklep.soft99.eu/pl/content/12-delivery-and-returns  lecz nie jest to obowiązkowe.

3.           W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o otrzymaniu jego oświadczenia na trwałym nośniku (w tym przykładowo w formie pisemnej bądź w formie wiadomości mailowej) oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności faktycznie uiszczone na poczet ceny, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia. 

4.           Jeżeli Klient (będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.           Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem (z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 8.). 

6.           Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.           Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty na adres korespondencyjny wskazany w rozdziale 1 pkt 1 powyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.           W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy, tj. koszty opakowania Produktu, jego zabezpieczenia oraz koszty odesłania/dostarczenia Produktu na adres wskazany w rozdziale 1 pkt 1 powyżej.

9.           Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu (rzeczy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.         Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i ewentualnymi akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy zawarciu Umowy.

11.         Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w następujących wypadkach:

a)           umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b)           umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c)           umowy, w której Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

d)           umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)           umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.         Postanowienia niniejszego § 10 znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§ 11       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.           W sklepie Soft99.eu przetwarzane sąd dane osobowe:

a)               Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, nr rachunku bankowego, adres IP komputera, jak również dane dotyczące wykonywania zawodu lub wykształcenia pozyskiwane wyłącznie w celu weryfikacji,

b)               osób kontaktujących się ze Sprzedawcą przez chat dostępny z poziomu strony głównej

2.           Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Sprzedawca.

5.           Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@soft99.eu, tel. tel. + 691 344 348

3.           Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.           Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do utworzenia Konta oraz kolejno zawarcia i realizacji Umowy.

5.           Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje dane osobowe ma, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

a)               dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,

b)               w sytuacjach, gdy Sprzedawca przetwarza dane na podstawie zgody tej osoby – prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

c)               wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

d)               wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy.

6.           Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności, jak również szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności https://sklep.soft99.eu/pl/content/10-privacy-policyna stronie Soft99.eu. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu. 

§ 12       POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

1.           W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 8 powyżej, Konsumentowi przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje te dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl.

2.           Konsument ma prawo:

a)           zwrócić się, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b)           zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c)           zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3.           Ponadto, na stronie www.webgate.ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4.           Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, www.poznan.wiih.gov.pl lub też b) inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl, przy czym Konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów się zwróci).

§ 13       POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.           Produkty zakupione za pośrednictwem Soft99.eu nie nadają się do spożycia.

2.           Przed zastosowaniem Produktu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z ulotkami i instrukcją załączonymi do niego. W przypadku dodatkowych pytań związanych ze sposobem użycia Produktu Klient przesłać je na adres mailowy info@soft99.pl. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

3.           Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek użycia Produktów zakupionych w sklepie Soft99.eu wbrew ich przeznaczeniu i w sposób niezgodny z instrukcją dołączaną każdorazowo do Produktu.

4.           Sprzedawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których warunki każdorazowo określać będą odrębne regulaminy umieszczone na stronie Soft99.eu w zakładce Promocje. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sprzedawcy, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

5.           Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych na stronie Soft99.eu – niezależnie od ich formy – w celach innych niż użytek osobisty, bez zgody Sprzedawcy jest bezwzględnie zabronione.

6.           Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Serwisu.

7.           Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego konta.

8.           NS nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

§ 14       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.           We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów oraz odpowiednio Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.           Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

3.           W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

4.           W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

***

REGULAMIN SOFT99.EU OBOWIĄZUJĄCY DLA ZAKUPÓW DOKONANYCH OD DNIA 01.05.2021 r.